My Blog

Regulamin Hotelu Kuracyjnego

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem hotelowym oraz za jego przestrzeganie, które służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszym Gościom. Informacji i pomocy udzieli Państwu Recepcja pod numerem telefonu 301.

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza,
iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Kuracyjnego.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie Hotelu www.hotelkuracyjny.pl

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 255 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

§ 2

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.

3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 20% wartości w terminie

7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

6. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§ 3

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji

do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3. W przypadku chęci skrócenia pobytu, informacja musi zostać zgłoszona w recepcji hotelowej do godziny 12:00,
w przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą.

4. Jeżeli Gość nie opuści pokoju do godziny 12:00 w dniu wyjazdu recepcja może naliczyć opłatę za co najmniej pół doby wynajmu pokoju hotelowego według obowiązującej w danym dniu ceny dnia.

5. W przypadku jeżeli Gość nie opuści pokoju do godziny 12:00 w dniu wyjazdu i nie przebywa w pokoju, a Recepcja Hotelu nie jest w stanie skontaktować się z Gościem, a Hotel nie jest w stanie zapewnić przedłużenia pobytu Gościa, wszelkie przedmioty osobiste Gościa zostaną spakowane przez komisję powołaną wśród odpowiedzialnych pracowników Hotelu i przechowane do czasu powrotu Gościa.

§ 4

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona w Recepcji niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

2. Hotel zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu, przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

§ 5

Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

1. Na życzenie Gościa hotel świadczy następujące usługi:

a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;

b) budzenie o określonej godzinie;

c) przechowywanie w sejfie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu; przechowywanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego);

Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie

d) zamawianie taksówki;

§ 6

1. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

2. Gość winien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną

za pobyt opłatę.

4. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 24:00. Po godzinie 24:00 osoby odwiedzające gościa powinny opuścić Hotel lub zameldować się i uiścić opłatę za pobyt według cen standardowych.

§ 7

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 8

1. Gość ma obowiązek należycie zabezpieczyć pokój, tak aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju okna i drzwi muszą pozostać zamknięte.

2. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.

3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy, z winy odwiedzających go osób lub zwierząt, które

z nim przebywają. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

4. Ustala się, że roszczenia z tytułu naprawienia uzasadnionej szkody, będą realizowane w następujący sposób:

a) usunięcie szkody poprzez naprawienie rzeczy,

b) zapłatę całości uszkodzonej rzeczy,

c) zakup rzeczy o podobnych właściwościach co uszkodzona rzecz,

5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

6. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz palenia papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Za naruszenie zakazu palenia w Hotelu gość będzie obciążony kwotą 500 PLN.

7. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 300 – 500 PLN.

8. W przypadku złamania regulaminu Hotel może odmówić świadczenia usług. Taka osoba jest zobligowana

do niezwłocznego podporządkowania się zaleceniom Hotelu, zapłaty za usługi, z których skorzystała, zapłaty

za uszkodzenia i opuszczenia Hotelu.

9. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

10. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 10 lat muszą przebywać pod stałą opieką i nadzorem rodziców bądź opiekunów. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

§ 9

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§ 10

1. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele publiczne lub społeczne. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 11

Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

§ 12

1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.

2. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek, elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

pberlinski@gmail.comRegulamin Hotelu Kuracyjnego